Delivery conditions

1. Warunki dostawy urządzeń:

Niniejsze warunki dostawy i płatności stanowią nieodłączną część wszystkich ofert i umów dotyczących dostaw oraz świadczeń Sprzedającego, zarówno w bieżących, jak i przyszłych stosunkach handlowych.

Warunki te mają zastosowanie do wszystkich ofert oraz umów dotyczących sprzedaży i dostawy maszyn i urządzeń przez firmę SERVO.

Odstępstwo od Warunków dostawy jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy SERVO. W przypadku jednoczesnego wystąpienia dwóch pisemnych potwierdzeń zawierających rozbieżne treści lub postanowienia, moc obowiązującą ma potwierdzenie Sprzedającego.

2. Oferta:

2.1 Zamieszczone w witrynie firmy www.servo-maszyny.pl informacje handlowe są niezobowiązujące i niewiążące dla firmy SERVO oraz nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.

2.2 Oferty Sprzedającego pozostają niewiążące aż do momentu ostatecznego potwierdzenia zlecenia; w międzyczasie zastrzega się prawo sprzedaży towaru innemu nabywcy. Sprzedającemu przysługuje prawo przyjęcia danej oferty na piśmie w terminie 14 dni od jej otrzymania. Zlecenie uważa się za przyjęte w momencie wpłaty zadatku na maszynę bądź urządzenie przez Kupującego.

2.3 Uzgodnienia i ustalenia dodatkowe wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia.

2.4 Terminy dostaw obowiązują przy zastrzeżeniu prawidłowych i terminowych dostaw własnych, chyba że nieprawidłowe lub opóźnione dostawy własne wystąpiły z winy Sprzedającego bądź Sprzedający pisemnie potwierdził wiążące terminy dostaw. W przypadku niemożności dotrzymania terminów z przyczyn niezależnych od Sprzedającego wyklucza się odstąpienie od umowy ze względu na opóźnienie.

3. Ceny:

3.1 Ceny zawarte w ofercie są cenami netto za maszynę po serwisie.

3.2 Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Ceny podane są w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR).

3.3 Firma SERVO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen i produktów przed złożeniem zamówienia przez nabywcę.

3.5 Cena sprzedaży obowiązuje na warunkach: ICOTERMS 2000.

4. Płatności i proces:

4.1 Po zaakceptowaniu oferty przez Kupującego zostaje wystawiona faktura proforma.

4.2 Po wpłaceniu zadatku na maszynę do 3 dni roboczych następuje rozpoczęcie serwisu.

4.3 Serwis uznaje się za zakończony po podpisaniu karty serwisowej maszyny przez kierownika serwisu i osoby zlecającej serwis.

4.4 Następnie zostaje wystawiona faktura VAT.

4.5 Po wpłaceniu 100% ceny maszyna gotowa jest do wysyłki.

Uwaga!!! Maszyny wydajemy tylko po wcześniejszym uregulowaniu pełnej kwoty z faktury.

5. Dostawa urządzeń:

5.1 Dostawa urządzeń odbywa się w oparciu o Międzynarodowe Reguły Handlu: ICOTERMS 2000 na warunkach: FCA

Warunki: FCA

„Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.”

6. Gwarancja

6.1 Gwarancja na maszyny i urządzenia obejmuje 14 dni, natomiast okres gwarancji dla fabrycznie nowych części, wymienionych w maszynie jest zgodny z gwarancją producenta części.

6.2 Gwarancja na maszyny obejmuję tylko obszar Polski.

6.3 Gwarancja na części wymienione aprobowana jest na całym świecie.

6.4 Lista części wymienionych w danej maszynie będzie zawarta w Karcie Serwisowej Maszyny.

6.5 Karta Serwisowa Maszyny jest dołączana do faktury VAT.

6.6 Gwarancja obejmuje tylko elementy mechaniczne i elektryczne wymienione w Karcie Serwisowej Maszyny. Nie obejmuje natomiast elementów elektronicznych typu: sterownik, wyłączniki krańcowe itp. jeśli nie zostały ujęte w wyżej wymienionej karcie.

6.7 Usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem maszyny nie będą uwzględniane, ewentualna naprawa i serwis w takim przypadku będą odbywały się na koszt nabywcy.

6.8 Serwis maszyny w wyżej wymienionych przypadkach jest odpłatny.

6.9 W przypadku poważniejszej usterki maszyna będzie naprawiana w siedzibie firmy SERVO zwanej dalej Gwarantem, w Białobrzegach 95A.

6.10 Koszty transportów przed i po gwarancyjnych pokrywa nabywca.

6.11 Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.

6.12 Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji trwa dalej przedłużony o czas naprawy.

6.13 Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad materiału i wykonania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, przez naprawę lub wymianę na urządzenie wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością Gwaranta.

6.14 Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić od gwarancji w przypadku stwierdzenia niekompletności urządzenia, dokonywania nieautoryzowanych napraw lub czynności serwisowych, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania re-konfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby.

7. Reklamacja

7.1 Wady należy w każdym przypadku reklamować niezwłocznie po ich wykryciu, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia towaru Kupującemu.

7.2 Kupujący może reklamować tylko części lub zakres serwisu wymieniony w „ustaleniach z klientem” bądź wymieniony w Karcie Serwisowej maszyny.

7.3 Jeśli Kupujący zgłosi reklamację po upływie 14 dni od momentu dostarczenia towaru, serwis maszyn bądź urządzeń jest płatny.

7.4 Wyklucza się możliwość skorzystania z prawa zwrotu przez Kupującego po upływie 14 dni od daty otrzymania maszyny.

8. Pozostałe postanowienia.

8.1 Niezgodność jednego bądź większej liczby niniejszych postanowień z ustawą lub ich prawna nieskuteczność wynikająca z innego powodu nie narusza ważności pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku strony umowy zobowiązują się do przyjęcia zastępczego uregulowania, w możliwie najbliższy sposób oddającego cel gospodarczy nieskutecznego postanowienia.

8.2 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Zamościu. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy Regulamin.